Ugrás a tartalomra

Elszámolási módok

Éves elszámolás

Éves elszámolási mód választása esetén – a megelőző éves elszámolási időszakban leolvasott fogyasztási adatokból kalkulált részfogyasztási mennyiségnek megfelelően – részszámlák útján fizeti meg az elfogyasztott villamos energia ellenértékét. Az éves elszámolási időszakon belül, egy év alatt összesen 11 db részszámlát kap (kivéve új bekapcsolás, felhasználóváltozás, számlázási mód változás), majd a soron következő éves elszámolás adataiból a szolgáltató elszámoló számlát állít ki a ténylegesen elfogyasztott villamos energia mennyiség alapján.

A szolgáltató szempontjából az éves elszámolás jelenti az éves szolgáltatói leolvasások alapján történő elszámolást évente. 

Emellett az elszámolási mód mellett szól a havi tervezhetőség, hiszen minden hónapban ugyanannyit kell fizetnie, és amennyiben fogyasztási szokásai az év közben nem változtak, az elszámoló számla sem mutat jelentős eltérést a részszámlákon szereplő fizetendő összeghez képest.

Amennyiben az Ön fogyasztása nem érte el a részszámlákon kiszámlázott energia mennyiségét úgy a különbözet visszafizetésre kerül. Amennyiben a fogyasztása meghaladja az elszámolási időszakban részszámlákon kiegyenlített mennyiséget, a különbözet az elszámoló számlával kerül elszámolásra.

Havi elszámolás mérőállás alapján

Önnek lehetősége van arra, hogy minden hónapban a tényleges fogyasztása szerint fizesse a villanyszámláját. Ennek feltétele, hogy mindig a számlán feltüntetett intervallumban diktálja be mérőóra állását.

A diktálást intézheti mobilalkalmazásunkon, online, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Háztartási méretű kiserőművek

A termelt és fogyasztott energia elszámolása

Az elszámolás feltétele

A közcélú elosztóhálózatba visszatáplált energia elszámolásának feltétele a Háztartási méretű kiserőművekre (továbbiakban HMKE) vonatkozó érvényes Hálózathasználati szerződés és Üzemviteli megállapodás megléte, valamint kétirányú (ún. ad-vesz mérő) felszerelése az elosztói engedélyes által. Az ad-vesz mérő felszerelése előtt a termelő berendezést TILOS üzembe helyezni! Az engedély nélkül üzembe helyezett termelő berendezések esetén a fogyasztásmérő a megtermelt energiát fogyasztásként regisztrálja és az ebből adódó számlakorrekcióra nincs lehetőség.

Az elszámolás módja

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a rendszer üzembe helyezését követően az éves leolvasás időpontja és az elszámolás módja nem változik (éves elszámolás* esetén a két éves leolvasás között részszámlát kap), viszont a megelőző időszakot le kell zárnunk, ezért elszámoló számlát fogunk küldeni. Az éves leolvasás időpontja megtalálható a számlán. Ezt követően az elszámolás alapját a fogyasztott és a betáplált energia különbsége adja. Az éves elszámolású ügyfelek esetében az éves leolvasáson kívüli mérőállás diktálás meg tudja bontani a szaldós elszámolásra méretezett HMKE-vel rendelkező felhasználási hely elszámolását. Az ilyen rendszereket az esetek döntő többségében úgy méretezik, hogy éves szinten nullszaldós, vagy visszatápláló legyen, tehát ha év közben diktál értéket, az felboríthatja a megtérülési rátát. Az üzembe helyezés első leolvasási időszakában a rövidebb elszámolási időszak miatt természetes, hogy nem a méretezés szerinti mennyiség fog szerepelni az éves elszámoló számlában a visszatáplált energia értékeként, azonban az ezt követő években már az éves ciklusoknak köszönhetően jól tervezhetően az év ugyanazon két hetes időintervallumában történik meg a szolgáltatói leolvasás, azaz a téli többletfogyasztást a nyári többlettermeléssel tudja kompenzálni.

A háztartási kiserőmű esetén a szaldó elszámolás csak az ad-vesz mérőn mért és betáplált mennyiségre vonatkozik, a megtermelt energia más tarifára nem adható át, illetve nem göngyölíthető.

*Éves elszámolás:

Az éves elszámolási mód lényege, hogy az ügyfél részszámlák útján fizeti meg az elfogyasztott villamos energia ellenértékét, majd a soron következő éves elszámolás adataiból a szolgáltató elszámoló számlát állít ki.

Az elszámoló számla egy különbözeti számla, mely a tényleges fogyasztás, valamint a visszatáplált kWh mennyiségek különbözetét tartalmazza (mely lehet további fizetési kötelezettség, de lehet fogyasztó által kiszámlázható mennyiség is). 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ad-vesz mérő felszerelése nem jelenti automatikusan a részfogyasztás mennyiségének 0 kWh-ra csökkentését vagy részszámlák küldésének szüneteltetését, a kérelmet a Felhasználónak kell bejelentenie. Amennyiben nem szeretne részszámlákat kapni, kérjük, szíveskedjen jelezni igényét ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén.

Ha az éves elszámoló számlák között nem kér részszámlát, előfordulhat, hogy a részszámlák hiánya miatt az elszámoló számla fizetendő értéke a vártnál lényegesen magasabb összegű lesz. Ha a részfogyasztás csökkentése az Ön kérésére történt, a későbbiekben az elszámoló áramszámlára sem haladékot, sem részletfizetési lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

Az előzőekben leírtak értelmében ad-vesz mérés esetén a diktálás lehetséges, azonban nem célszerű.

A szolgáltatói éves leolvasás alapján készülő elszámoló számlában tájékoztatja Önt a szolgáltató az adott időszakban vételezett és a visszatáplált villamos energia mennyiségének különbségéről.

Ha a vételezett villamos energia mennyisége több, mint a visszatáplált, akkor csak a különbség után kell megfizetni az energia díjat.
Ha a visszatáplált villamos energia mennyisége lesz több, mint a szolgáltatótól vételezett, a két érték közötti különbözetet kiszámlázhatja a Szolgáltató felé, vagy nyilatkozaton kérheti annak kifizetését.
Amennyiben a vételezett és a betáplált villamos energia szaldó alapján betáplálási többlet áll fenn, az elszámolás során betáplált villamos energia többletet a HMKE üzemeltetőjével jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató által a részére – mint felhasználó részére – értékesített villamosenergia-szerződés szerinti termékárának 100%-val kell elszámolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kiszámlázandó időszak alatt árváltozás volt, akkor az elszámolt mennyiséget időarányosan meg kell bontani. Fontos megjegyezni, hogy a betáplálási többletről kiállított számla esetében kizárólag az energiadíjat lehet feltüntetni, a rendszerhasználati díjakat nem! 

Számítási példa:

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint Egyetemes Szolgáltató által ellátott, HMKE-t üzemeltető felhasználó adott elszámolási időszaki fogyasztása 5.517 kWh, a HMKE által közcélú hálózatba visszatáplált villamos energia 2.140 kWh, így az összegzett vételezési-betáplálási mennyiségek szaldója 3.377 kWh betáplálás. Az erre vonatkozó tájékoztatót az elszámoló számla utolsó oldalán találja.

A betáplálásért kapható összeg számításánál figyelembe kell venni az év közbeni, vagy az év végi energiadíj változását és ennek megfelelően napra arányosan kell kiszámítani az adott időszakra vonatkozó mennyiséget (a kerekítés szabályai szerint).

A szabályokat a Vhr. tartalmazza, míg a különböző időszakokban alkalmazandó árakat tartalmazó táblázatok a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) honlapjáról tölthetőek le.

Az elszámoló számla időszaka: 2021.09.01-2022.07.24

Az össz. mennyiség, amit el lehet számolni felénk: 3.377 kWh

A megbontás a következőképpen alakul:

Az árat is az adott évidőszakra érvényes „A1” árszabás nettó egységárával kell kiszámolni, lakossági ügyfél esetén lakossági „A1” normál árszabással, nem lakossági ügyfél esetén nem lakossági „A1” árszabással . A jelenleg érvényes árakat ezen a linken érheti el.

Az érvényes egységár meghatározásánál továbbá figyelembe kell venni, hogy az Ön fogyasztási helye az ELMŰ Hálózati Kft., vagy az MVM Émász Áramhálózati Kft. ellátási területén van. Az erre vonatkozó információ az elszámoló számla 3. oldalán a bal oldalon, Elosztói engedélyes mezőben szerepel.

Amennyiben az ELMŰ Hálózati Kft. területére esik a felhasználási hely, a számítás módja az alábbi:

Amennyiben a felhasználási hely az MVM Émász Áramhálózati Kft. területén van, a következőképp kell számolni:

Betáplálási többlet

A Szolgáltató az elszámoló számlában tájékoztatja a felhasználót, az elszámolási időszakban keletkezett betáplálási többletről az adózási előírások, szabályozások teljesülése esetén.

Magánszemély esetében:

Magánszemély felhasználónak elegendő megküldeni az egyetemes szolgáltató részére a kitöltött „Nyilatkozat és kifizetési kérelem” elnevezésű nyomtatvány - mely a dokumentumtárból letölthető -, ha az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 • a villamos energiát természetes személy lakossági ügyfélként veszi igénybe,
 • a HMKE a saját, háztartási szükségleteinek fedezésére szolgál,
 • a háztartási méretű kiserőművel termelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia elszámolása során betáplálási többlet eseti jelleggel fordul elő.

Vállalkozók esetében:

Gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak számla ellenében történik meg a hálózatunkba feltöltött többletenergia megtérítése.

A HMKE-ből a közcélú villamos hálózatban történő betáplálás önálló termékértékesítésnek minősül, emiatt a hálózatba betáplált többlet villamos energia mennyisége után fizetendő összegről (amennyiben igényt tart rá) a felhasználó, mint a HMKE üzemeltetője köteles számlát kiállítani a vele szerződéses jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, vagy egyetemes szolgáltató részére. A számla kiállításának alapja lehet a kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató által az elszámolási időszakot követően a HMKE üzemeltetőjének küldött értesítő, amely tartalmazza az elszámolási időszakban a közcélú villamos hálózatra betáplált villamos energia mennyiséget (kWh) és az elszámoló árat (Ft/kWh).

Számla kiállítással kapcsolatos információk

Biztonsági okokból csak bankszámlaszámra utalunk kifizetést.

Amennyiben Ön magánszemélyként adószámot váltott ki és számlát kíván kiállítani, akkor a számlában az alábbiaknak kell szerepelnie:

 • Számla sorszáma
 • Számla kiállításának időpontja
 • Fizetési határidő – A számla kiállításától számított 30. nap
 • Teljesítés időpontja – Megegyezik a fizetési határidő időpontjával, amennyiben a szolgáltató által kiállított számla 2015. évi vagy korábbi vonatkozású. Ha a számla 2016. évet érintő, akkor az ÁFA törvény 58.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 • Bankszámlaszám, ahová a kifizetést kéri.
 • Magánszemélyként hivatkozni kell az alanyi adómentességre a 2007. évi CXXVII Törvény az általános forgalmi adóról 187. § jogszabályi paragrafus feltüntetésével kell hivatkozni.
 • A számlában fel kell tüntetni a betermelés évét pl.: 2022. évi energiabetermelés.
 • Tételesen fel kell tüntetni a szolgáltató által megadott értékesített villamos energia mennyiségeket a hozzá tartozó nettó egységárat és a nettó értéket.

Vállalkozók esetén a számlában az alábbiaknak kell szerepelnie:

 • Számla sorszáma
 • Számla kiállításának időpontja
 • Fizetési határidő – A számla kiállításától számított 30. nap
 • Teljesítés időpontja – Megegyezik a fizetési határidő időpontjával, amennyiben a szolgáltató által kiállított számla 2015. évi vagy korábbi vonatkozású. Ha a számla 2016. évet érintő, akkor az ÁFA törvény 58.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 • A cégjegyzékben szereplő bankszámlaszám.
 • Egyéni vállalkozóként az egyéni vállalkozói igazolvány számát is fel kell feltüntetni.
 • Hivatkozni kell a betermelés évére pl.: 2022. évi energiabetermelés.
 • Tételesen fel kell tüntetni a szolgáltató által megadott értékesített villamos energia mennyiségeket a hozzá tartozó nettó egységárat és a nettó értéket.
 • A számla ÁFA tartalmát és a bruttó értéket is fel kell tüntetni.

A számlakiállítónak a számlán Vevőként az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t kell feltüntetnie, az alábbi adatokkal:

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
Cégjegyzékszám: 01-10-140263
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószám:
26713111-2-44

A többletmennyiségről kiállított számlát vagy magánszemélyek esetében a „Nyilatkozat és kifizetési kérelem” elnevezésű kitöltött nyomtatvány eredeti példányát az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Levelezési cím: MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft., 7031 Paks, Pf.: 152

A „Nyilatkozat és kifizetési kérelem” nyomtatványt a hmkenyilatkozat[AT]mvm.hu e-mail címre is eljuttathatja.

Kérjük, hogy elektronikus úton történő beküldés esetén az aláírt kifizetési kérelmet lehetőleg pdf-fájlformátumban küldje el.

Kapcsolódó dokumentumok